Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.

Akceptuję
Lenovo PC Platinum Partner
  1. Strona główna
  2. > Regulamin promocji

Regulamin promocji „Kup laptopa,  a Oprogramowanie Spektrum otrzymasz za 1 zł na rok!” 

 

Regulamin określa: cel, warunki uczestnictwa, czas trwania, oraz sposób składania reklamacji związanych z Akcja promocją pn. „Kup laptopa, a Oprogramowanie Spektrum otrzymasz za 1 zł na rok!”.  

§1. 

Definicje 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1. Konsument- należy przez to rozumieć konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 

2. Kupon promocyjny - należy przez to rozumieć kupon promocyjny o wartości 2988  brutto na aktywację Oprogramowania Spektrum. 

3. Oprogramowanie Spektrum Oprogramowanie Spektrum elektroniczny obieg dokumentów na 10 Użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące Oprogramowania Spektrum oraz zasad korzystania z niego opisane są w OWU, dostępnym pod adresem: https://netzdata.pl/wp-content/uploads/2019/11/OWU_SPEKTRUM.pdf  

4. Organizator – Green Hills Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, Al. Solidarności 19, /83-110/ Tczew, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000237064, posiadająca NIP 585-141-91-96, REGON 220080313, o kapitale zakładowym w wysokości  50 000 zł, w całości opłaconym.  

5. Partner Promocji - Netz Data Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,ul. Nad Stawem 7 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w  Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165270, posiadająca NIP: 5851397106, REGON: 192899394. 

6. Produkt Główny – każdy laptop oferowany przez Organizatora do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

7. Produkt za 1   - produkt, który Klient otrzyma przy zakupie Produktu Głównego za 1 zł brutto. Produktem tym jest Oprogramowanie Spektrum - Elektroniczny Obieg Dokumentów, wersja 3.X. Promocyjna cena obowiązuje na okres 12 miesięcy od daty otrzymania przez Uczestnika od Organizatora informacji przesłanej drogą elektroniczną o aktywowaniu usługi/bazy. 

8. Promocja / Akcja promocyjna - akcja promocyjna „Kup laptopa, a Oprogramowanie Spektrum otrzymasz za 1 zł na rok!” prowadzona przez Organizatora. 

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji. 

10. Sklep Internetowy- sklep prowadzony pod adresem www.thinkpoint.pl, należący do Organizatora. 

11. Strona Promocji- strona www o adresie: https://thinkpoint.pl/content/16-promocja-spektrum utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi Promocji oraz komunikacji z Uczestnikami w sprawach dotyczących Promocji. 

12. Uczestnikosoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu produktów w Sklepie Internetowym. 

§2. 

Postanowienia ogólne  
 

1. Promocja organizowana przez Organizatora w oparciu o Regulamin, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w Sklepie Internetowym. 

2. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).  

3. Czas trwania Promocji Organizator określa na okres: od dnia 10.01.2023 r. od godz. 11:00 do dnia 31.03.2023 roku do godz. 21:00. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji, o czym poinformuje na Stronie Promocji oraz Sklepu Internetowego. 

§3. 

Warunki uczestnictwa w Promocji 

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i uzależnione od zakupu w terminie określonym w §2 ust. 3 jednego z Produktów Głównych objętych Promocją i dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie.  

2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko pracownikówktórzy mieli bezpośredni kontakt i wpływ na realizację, uczestniczyli w opracowaniu i wdrożeniu Akcji promocyjnej, a także ich dzieci, rodzicówrodzeństwamałżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.  

3. Każdy Uczestnik zakupując Produkt za 1 zł potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.  

§4. 

Zasady Akcji promocyjnej 

1. Przedmiotem Promocji objętej Regulaminem jest produkt w postaci Oprogramowania Spektrum, które Uczestnik, po spełnieniu zasad Akcji promocyjnej, może zakupić jako Produkt za 1 zł. 

2. Produkt za 1 zł Uczestnik Promocji otrzymuje w cenie 1 zł brutto przy zakupie Produktu Głównego. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zakup jednego z Produktów Głównych. 

4. Uczestnik, który przy zakupie Produktów Głównych nie skorzystał z zakupu Produktu za 1 zł otrzymuje od Organizatora Kupon promocyjny. Kupon promocyjny zostaje przesłany razem z Produktem Głównym na adres wskazany przez Uczestnika. Kupon promocyjny może zostać wykorzystany przez Uczestnika w przeciągu 30 dni od dnia zakupu Produktu Głównego. Zasady dotyczące korzystania z Oprogramowania Spektrum w przypadku skorzystania z Kuponu promocyjnego opisane są w §5 Regulaminu. 

§5. 

Ograniczenia Akcji promocyjnej 

1. Promocja „Kup laptopa, a Spektrum otrzymasz za 1 zł na rok!” nie łączy się z żadną inną promocją obowiązującą w czasie jej trwania, określonego w §2 ust. 3 Regulaminu, na stronie Sklepu Internetowego. 

2. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania  pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu. Dla zakupu jednego Produktu Głównego przysługuje jeden Produkt za 1 zł.

3. Uczestnik, podczas zakupu jednego Produktu Głównego w Sklepie Internetowym w  ramach Promocji jest uprawniony do zakupu nie więcej niż jednego Oprogramowania Spektrum w cenie promocyjnej 1 zł. 

4. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu Produktu Głównego, zwrotowi podlega także Produkt za 1zł, co oznacza, że Organizator jest uprawniony do dezaktywacji konta Uczestnika Promocji na serwerze Oprogramowania Spektrum. 

5. Promocja obejmuje wyłącznie instalację Oprogramowania Spektrum na serwerze Partnera Promocji. 

6. Promocja nie obejmuje kosztów usług szkoleniowych, wdrożeniowych, udostępnionej przestrzeni dyskowej ani też dodatkowych modułów, czy też większej liczby użytkowników Oprogramowania Spektrum. 

7. Uczestnik Promocji przyjmuje do wiadomości, że na zakupione w ramach Promocji Oprogramowanie Spektrum udzielana jest licencja na okres pełnych 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po dacie opłacenia faktury za zamówienie. Po upływie ww. okresu, Uczestnik Promocji, w celu dalszego korzystania z Oprogramowania Spektrum, zobowiązany jest do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz opłacenia ceny abonamentu na Oprogramowanie Spektrum.  

8. W przypadku braku złożenia oraz opłacenia przez Uczestnika Promocji zamówienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Organizator jest uprawniony do dezaktywacji konta Uczestnika Promocji, w tym do usunięcia wszelkich danych, które znajdowały się na koncie Uczestnika Promocji w Oprogramowaniu Spektrum. 

§6. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym do Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Uczestnik Promocji, zgłaszający reklamację, zostanie powiadomiony pisemnie o wyniku postępowania reklamacyjnego.  

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego 

3. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji produktów znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego znajdującym się pod adresem: https://thinkpoint.pl/content/3-regulamin. 

§7. 

Ochrona danych osobowych 
 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie  z Ustawą  o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja  2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. związku z realizacją Promocji Organizator przetwarza następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Promocji oraz świadczenia przez Organizatora usług na jego rzecz. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:  

a. organizacji i prowadzenia Promocji, 

b. komunikacji z Uczestnikami;  

c. dostarczenia Produktu Głównego oraz Produktu za 1 zł, w tym jego instalacji oraz świadczenia usług określonych w Regulaminie;  

d.  obsługi reklamacji.  

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji promocyjnej i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. 

5. związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w  ust. 3 powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców 

a. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i  świadczenia usług w ramach Promocji, w tym firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu produktów, 

b. w celu instalacji Produktu za 1 zł, tj. Oprogramowania Spektrum, dane osobowe Uczestników powierzone zostały do przetwarzania Partnerowi Promocji;  

c. podmiotom z grupy kapitałowej Organizatora, 

d. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania  publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w  zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.  

6. Uczestnikom Promocji przysługują następujące uprawnienia: 

a. prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c. prawo do przenoszenia danych, 

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://thinkpoint.pl/content/2-polityka-prywatnosci.  

§8. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.  

2. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.  

3. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora, Stronie Internetowej oraz na Stronie Promocji. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2023 r.