Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności.

Akceptuję
Lenovo PC Platinum Partner
  1. Strona główna
  2. > Regulamin Promocji Twoja Opinia jest dla nas bardzo ważna

Regulamin promocji „Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna – zgarnij bilety do kina” 

 

 

Regulamin określa: cel, warunki uczestnictwa, czas trwania, oraz sposób składania reklamacji związanych z Akcją promocyjną pn. „Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna – zgarnij bilety do kina

 

§1. Definicje 

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

1. Konsument - należy przez to rozumieć konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Opinia - należy przez to rozumieć opinię wystawioną przez Uczestnika po dokonaniu zakupu Produktu w Sklepie Internetowym na Platformie.

3. Organizator – należy przez to rozumieć Green Hills Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, Al. Solidarności 19, /83-110/ Tczew, wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000237064, posiadająca NIP 585-141-91-96, REGON 220080313, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. 

4. Platforma/Ceneo - należy przez to rozumieć platformę internetową prowadzoną pod adresem www.ceneo.pl. 

5. Produkt - należy przez to rozumieć jakikolwiek produkt oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

6. Promocja/Akcja promocyjna - akcja promocyjna „Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna – zgarnij bilety do kina” prowadzona przez Organizatora. 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji. 

8. Sklep Internetowy - sklep prowadzony pod adresem www.thinkpoint.pl, należący do Organizatora. 

9. Strona Promocji - strona www o adresie: https://thinkpoint.pl/content/20-akcja-promocyjna-twoja-opinia-jest-dla-nas-bardzo-wazna-zgarnij-bilety-do-kina utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi Promocji oraz komunikacji z Uczestnikami w sprawach dotyczących Promocji. 

10. Uczestnik- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu produktów w Sklepie Internetowym. 

11. Voucher - należy przez to rozumieć voucher do kina Helios lub Multikino.

 

§2. Postanowienia ogólne  

1. Promocja organizowana przez Organizatora w oparciu o Regulamin, prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w Sklepie Internetowym. 

2. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 

3. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, ze zm.). 

4. Czas trwania Promocji Organizator określa na okres: od dnia 1.02.2020 r. od godz. 9:00 do dnia 30.09.2020 r. do godz. 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji, o czym poinformuje na Stronie Promocji oraz Sklepu Internetowego. Akcja promocyjna została przedłużona do dnia 30-09-2020 r. do godz.23:59.

 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Udział w Promocji i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

2. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt i wpływ na realizację, uczestniczyli w opracowaniu i wdrożeniu Akcji promocyjnej, a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia. 

3. Przed przystąpieniem do Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Promocji jest akceptacja treści Regulaminu.

4. Uczestnikiem Promocji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiada aktywną skrzynkę poczty elektronicznej,

c) jest Konsumentem,

d) ma miejsce zamieszkania w Polsce, 

e) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona zakupu Produktu w Sklepie Internetowym,

f) po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt e, wystawi osobiście Opinię o zakupionym Produkcie na Platformie po uprzednim zapoznaniu się z zasadami publikacji opinii na Platformie dostępnymi pod adresem: http://info.ceneo.pl/regulamin#regulamin22. 

5. W celu otrzymania Vouchera, zakup Produktu oraz wystawienie Opinii musi zostać dokonane w terminie wskazanym w §2 ust. 4 Regulaminu.

6. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości za datę wystawienia Opinii, o której mowa w ust. 5, należy rozumieć datę zaakceptowania jej przez administratora Platformy oraz jej publiczną prezentację na stronie Platformy.

7. Do jednego zakupu Produktu można wystawić jedną Opinię. 

8. Po zakupie Produktu Uczestnik Promocji klikając w banner informujący o Promocji udostępniony na stronie Sklepu Internetowego zostanie przekierowany do Strony Promocji.

9. Na Stronie Promocji dostępny będzie link umożliwiający bezpośrednie przekierowanie do formularza wystawienia Opinii.

10. Każda wystawiona przez Uczestnika Opinia jest akceptowana przez administratora Ceneo.

11. Czas od wystawienia Opinii przez Uczestnika do czasu jej prezentacji na stronie Ceneo jest określony w regulaminie Platformy. Organizator nie ma wpływu na czas akceptacji Opinii przez Ceneo.

12. Po wystawieniu opinii Uczestnik musi wysłać e-maila na: biuro@thinkpoint.pl z informacją, że taką opinię wystawił. Organizator po weryfikacji przekaże Uczestnikowi Voucher.

13. Organizator, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia Opinii na stronie Ceneo, przekaże Uczestnikowi na podany przez niego podczas zakupu Produktu adres Voucher. 

14. W Promocji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest umieszczanie Opinii w imieniu osób trzecich.

15. Voucher jest przyznawany tylko i wyłącznie za wystawienie Opinii w sposób wskazany w niniejszym paragrafie.

16. Voucher nie zostanie przekazany jeżeli Opinia na stronie Ceneo zostanie opublikowana po okresie obowiązywania Promocji, wskazanym w §2 ust.4. 

 

§4. Voucher 

1. Za udział i spełnienie warunków Promocji Uczestnicy  otrzymują  Voucher na dowolny film 2D w kinie Helios lub Multikinie o wartości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis Voucherów, w tym ich ważność znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Łączna ilość wszystkich Voucherów w Promocji wynosi 100 sztuk. 

3. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Vouchera, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Voucher nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.  Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Vouchera na rzecz osób trzecich. 

4. Voucher zostanie wydany Uczestnikowi Promocji za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zakupu Produktu w Sklepie Internetowym w terminie wskazanym w §3 ust. 13. 

§5. Ograniczenia Akcji promocyjnej 

1. Promocja nie łączy się z żadną inną promocją obowiązującą w czasie jej trwania na stronie Sklepu Internetowego.

2. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania  pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu.  

 

§6. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały czas trwania Promocji oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia Akcji promocyjnej. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym do Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Uczestnik Promocji, zgłaszający reklamację, zostanie powiadomiony pisemnie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji produktów znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego znajdującym się pod adresem: https://thinkpoint.pl/content/3-regulamin. 

§7. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja  2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej Rozporządzenie. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. W związku z realizacją Promocji Organizator przetwarza następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Promocji oraz świadczenia przez Organizatora usług na jego rzecz.

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu: 

a) organizacji i prowadzenia Promocji;

b) komunikacji z Uczestnikami;

c) wydania Vouchera; 

d) obsługi reklamacji;

e) oraz w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji promocyjnej i rozpoznania ewentualnych reklamacji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych w  ust. 3 powyżej, ich dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Promocji i  świadczenia usług w ramach Promocji, w tym firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu Voucherów,

b) podmiotom z grupy kapitałowej Organizatora,

c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania  publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w  zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu, stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://thinkpoint.pl/content/2-polityka-prywatnosci.  

11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej, należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@greenhills.pl

 

§8. Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestnika Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Vouchera z powodu podania przez Uczestnika błędnych danych teleadresowych. 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w serwisie Ceneo zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji Ceneo. 

 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

3. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w siedzibie Organizatora, Stronie Internetowej oraz na Stronie Promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Akcji promocyjnej. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Stronie Promocji oraz Sklepu Internetowego. W przypadku zmiany Regulaminu na Stronie Promocji oraz Sklepu Internetowego pojawi się stosowny komunikat. 

6. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2020 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczegółowy opis Voucherów na dowolny film 2D w kinie Helios lub Multikinie.

1. Vouchery stanowią bezgotówkową formą zapłaty za bilety. Przed seansem należy je wymienić w kasie kina (jeden Voucher = jeden bilet).

2. Voucher do kina dobierany jest przez Organizatora w zależności od miejsca zamieszkania Uczestnika Promocji (Helios lub Multikino).

3. Organizator zachęca  Uczestników do wcześniejszych rezerwacji telefonicznych bądź za pośrednictwem Internetu – Vouchery nie gwarantują, że będą wolne miejsca na wybrany przez Uczestnika Promocji seans. 

4. Vouchery obowiązują tylko na filmy 2D. 

5. Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia. 

6. Vouchery nie obowiązują na pokazy specjalne oraz maratony.

7. Podstawą do realizacji Voucherów są ich numery, w związku, z czym Uczestnik jest zobowiązany chronić numery Voucherów i nie udostępniać ich osobom trzecim. 

8. Posiadacz Voucherów jest uprawniony do przekazania ich nieodpłatnie osobie trzeciej.  

 

Ważność Voucherów: 

 − Vouchery na dowolne filmy 2D w kinie Helios lub Multikinie stanowiące nagrodę za udział w Promocji ważne są 6 miesięcy od daty wystawienia.